Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatkezelési szabályzat az http://evfaja.okotars.hu/ (amely elérhető a http://evfaja.hu/ címen is) weboldalon a felhasználók által önkéntes hozzájárulással a fa jelölése (nevezése) illetve a szavazás során megadott és a fa benevezéséhez illetve a szavazáshoz szükséges adatok kezeléséhez és a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

Az adatok kezelését az Ökotárs Alapítvány (székhely: 1056 Budapest, Szerb u. 17-19.; honlap: http://www.okotars.hu/; emailcím: [email protected]) mint adatkezelő végzi. A hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok (kapcsolattartó neve és/vagy szervezet neve és e-mail cím) feldolgozását az Ökotárs Alapítvány,a Campaign Monitor (székhely: 201 Elizabeth ST. Sydney, NSW 2000 Australia; honlap: https://www.campaignmonitor.com/) és   mint webfejlesztő, a Farm Studio Kft. (székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 23 I/7.; honlap: http://farm.co.hu; emailcím: [email protected]).

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelőnél írásbeli kérelem benyújtásával.

Az adatokban történt változások átvezetetését, az adatok helyesbítését vagy törlését az adatkezelő [email protected] címére küldött levél útját lehet kérelmezni. 

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a felhasználó a kérelmére adott tájékoztatással és/vagy kapcsolatos döntéssel nem ért egyet (és ezt jelzi adatkezelőnek), illetőleg az Adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu